Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Praha 10
tel/fax: 241 402 563
E-mail: fafejta@geodet.cz

 • O nás
 • Služby
 • Reference
 • Ceník
 • Odkazy
 • Kontakt
 • Mapy
 • Aktuality
 • češtinaenglish

  Zhotovení geometrického plánu

    Výkony se provádějí za účelem vyhotovení podkladů pro změny právních vztahů k nemovitostem, jejich zápisu do katastru nemovitostí a pro změny hranic pozemků.
   
     Výsledky výkonu se ověřují podle ustanovení § 13, odst. 1, písm a) zákona č. 200/1994 Sb. Výkon obsahuje technologické fáze obstarání podkladů na katastrálním úřadu, geodetické vytyčení stávajících hranic a zaměření nových hranic pozemků, vyhotovení předepsané dokumentace, projednání s vlastníky nemovitostí nebo jinými oprávněnými osobami a potvrzení předepsané dokumentace katastrálním úřadem.
   
  T A B U L K A   č. 6

   

  Č. položky
  Popis
  MJ
  Cena v Kč
  1
  Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku, změnu hranice mezi pozemky nebo vyznačení budovy
     hm
  5000 - 10000
  2
  Vyhotovení geometrického plánu pro doplnění pozemku ze zjednodušené evidence nebo pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
     hm
  6000 - 10000
  3
  Vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
     hm
  4500 - 10000

  Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí zejména na

     - druhu mapových podkladů
     - druhu a úplnosti evidovaných údajů katastrálního operátu
     - složitosti právních vztahů k dotčeným nemovitostem daným padesátiletou přestávkou v  řádném 
        vedení těchto vztahů           
      - dostupnosti a spolehlivosti identických lomových bodů hranic pozemků dochovaných v terénu
      - podmínkách obtížnosti měření v terénu
      - tržní hodnotě dotčených pozemků
      - počtu změnami dotčených vlastníků nebo jiných oprávněných osob
   
   Poznámka :
      - vybudování potřebných nových bodů podrobného polohového bodového pole není
        v ceně obsaženo a účtuje se podle tabulky č. 1 tohoto ceníku
      - stabilizace lomových bodů vytyčené nové hranice není v ceně obsažena a účtuje se podle
        tabulky č. 1 tohoto ceníku