Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Praha 10
tel/fax: 241 402 563
E-mail: fafejta@geodet.cz

 • O nás
 • Služby
 • Reference
 • Ceník
 • Odkazy
 • Kontakt
 • Mapy
 • Aktuality
 • češtinaenglish

  Služby

  GEODETICKÉ PODKLADY PRO  VÝSTAVBU
  - Zjištění a zhodnocení stávajících  mapových podkladů
  - Rešerše podzemních inženýrských  sítí
  - Vyhledání či ověření průběhu podzemních inženýrských  sítí a jejich  geodetické zaměření
  - Zaměření území  či staveniště v měřítku 1:2000 až 1:100
  - Budování  bodových polí a vytyčovacích sítí
  - Vytyčování prostorové  polohy a tvaru stavby
  - Vyhotovení geodetické části dokumentace  skutečného provedení stavby
  - Kontrolní měření, měření  deformací, geodetická bezpečnostní měření

  VYHOTOVENÍ  PODKLADŮ PRO GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY
  - Skenování  podkladů - barevných i černobílých
  - Výstup ve všech  používaných formátech
  - Vektorizace mapových podkladů
  - Vyhotovení mapových podkladů v digitální formě s výstupem  do GIS/LIS
  - Zaměřování inženýrských sítí a jejich zapracování do informačního systému
  - Propojení souboru  popisných informací katastru nemovitostí s katastrálními  mapami
  - Zpracování studie a následujícího projektu pro zavedení geografického informačního systému
   
  PRÁCE  V PODROBNÉM POLOHOVÉM BODOVÉM POLI
  - Budování  či doplňování podrobného polohového bodového pole
  - Vyhledání  a ověření stávajících bodů
  - Volba nových bodů - případné  zpracování projektu
  - Zaměření bodů, výpočet souřadnic  a vyhotovení geodetických údajů o bodech  PBPP
  - Zpracování  technické zprávy a výsledného elaborátu
  - Veškeré práce  v souladu s platným návodem vydaným ČÚZK

  ZEMĚMĚŘICKÉ  ČINNOSTI PRO POTŘEBY ORGÁNŮ ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU
  - Budování  a obnova podrobných polohových bodových polí
  - Podrobné  měření polohopisu geodetickými metodami
  - Přepracování  stávajících podkladů do číselného vyjádření
  - Vyhotovení  nového souboru geodetických informací

  GEOMETRICKÉ PLÁNY A VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ
  - Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení budovy, rozdělení pozemku, průběh vytyčené nebo upřesněné hranice, vymezení věcného břemene a dalších účelů podle vyhlášky č. 26/2007 Sb.
  - Vytyčení hranic pozemků s vyhotovením předepsané dokumentace (bez vyhotovení geometrického plánu).

  OVĚŘOVÁNÍ  VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ
  podle §  13 odst. 1, písm. a) až c) Zák. č. 200/1994 Sb.
  - Ověřování  geometrického plánu a dokumentace o vytýčení vlastnické hranice  pozemku
  - Dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění  bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětů měření, které jsou obsahem základních  státních mapových  děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru
  - Geodetického  podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytýčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely  výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části  dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení
   
  DŮLNÍ  MĚŘICTVÍ
  - Vyhotovení základní důlní mapy  v digitální formě a její údržba
  - Zaměřování postupu  těžby (stav lomové stěny)
  - Řešení střetů zájmů (podzemní  vedení, majetkoprávní vztahy, dobývací  prostory, chráněná  ložisková území)
  - Digitalizace stávajících mapových  podkladů
  - Zaměřování podzemních prostor (pro rekonstrukci  historických jader měst) a  jejich souvislé zobrazení
  - Výpočet  zásob nerostných surovin
  - Výkon funkce hlavního důlního  měřiče včetně ověřování
  VEŠKERÉ PRÁCE PODLE VYHLÁŠKY  ČBÚ č.435 / 1992 Sb. V DIGITÁLNÍ FORMĚ S  MOŽNOSTÍ VÝSTUPU  DO GRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ